27.6.05

Primeiro texto galego

Como sabedes fai uns días deuse a coñecer o achádego do primeiro texto escrito en galego, (ver vieiros) e (ver vieiros II), non é exactamente así posto que en realidade xa era coñecido mais non tiña tal consideración. Trátase do chamado Foro do Burgo de Caldelas, escrito durante o reinado do monarca Afonso IX (dende o punto de vista galego o máis correcto sería chamarlle Afonso VIII), rei cuxos restos repousan na Capela Real (ou das Reliquias) da Catedral de Santiago de Compostela, xunto cos do seu pai Fernando II, o Conde Raimundo de Borgoña e Conde Pedro Froilaz de Traba. A parte da importancia da datación do propio documento é relevante e moi clarificador o feito de que o texto pertenza á chancelería real. Cada quen que saque as conclusións que estime oportunas. Sartego de Afonso IX Detalle Sartego Fernando II Panteón Real

Sem comentários: